GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token

Công cụ theo dõi Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)

Số lượng giao dịch trong 24 giờ qua là 11,25 Tr với khối lượng giao dịch là 5,26 T US$, biến động -15,29% so với hôm qua.

Txns 24h:11.250.681
Khối lượng 24h:5,26 T US$
1
C
base
CYBERSPHERE/WETH
0,063586 US$-0%
2
G
solana
GMS/SOL
0,056923 US$-0,07%
3
O
base
OPEN/WETH
0,064337 US$+17,36%
4
P
base
POKEMON/WETH
0,079994 US$+0,81%

Tăng mạnh nhất

1
D
solana
DJT/SOL
+0,1725+1,27 Tr%
2
C
solana
CR7/SOL
+0,1261+828,19 N%
3
D
solana
DJT/SOL
+0,01552+381,47 N%
4
P
solana
POGAI/SOL
+0,02074+303,2 N%
Nhóm
Giá
fee
Txns 24h
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
Khối lượng 24h
Thanh khoản
FDV
0,00008127 US$52.9021,85%6,06%-1,24%-11,98%43,45 Tr US$6,73 Tr US$70,27 Tr US$
0,01529 US$9.688-1,94%2,06%2,25%-1,89%1,46 Tr US$9,29 Tr US$1,59 T US$
0,01538 US$19.215-6,4%17,78%-5,79%24,86%155,1 Tr US$60,38 Tr US$150,68 Tr US$
0,00002046 US$4.020-1,54%2,4%30,2%-21,44%492,54 N US$23,82 N US$206,84 N US$
0,1165 US$27.444-0,29%-2,37%-0,26%-13,48%12,78 Tr US$1,83 Tr US$69,72 Tr US$
1,1027 US$1.7260,14%-1,27%1,45%-4,93%2,82 Tr US$1,88 Tr US$109,84 Tr US$
0,05888 US$46.6172,02%-4,29%-3,74%8,67%30,53 Tr US$1,42 Tr US$57,45 Tr US$
0,005974 US$6.6544,71%17,69%35,66%72,26%2,11 Tr US$212,25 N US$510,54 N US$
0,7783 US$8740%-0,03%10,92%9,47%488,76 N US$694,29 N US$7,75 Tr US$
0,0001471 US$0.3%8280%3,41%2,16%17,61%724,3 N US$1,4 Tr US$29,59 Tr US$
0,001565 US$0.4%1.1890,45%-15,98%-10,01%135,95%413,57 N US$94,9 N US$1,57 Tr US$
0,02498 US$1.675-0,42%-0,6%0,36%0,19%1,51 Tr US$802,65 N US$4,99 Tr US$
0,152 US$1%3.0630%1,51%3,58%0,18%3,23 Tr US$15,42 Tr US$1,51 T US$
0,206 US$0.05%4860%0,18%-1,72%-3,29%49,39 N US$209,93 N US$24,69 Tr US$
0,01028 US$38.5284,21%9,3%32,46%85,82%25,18 Tr US$1,42 Tr US$103 Tr US$
0,01108 US$0.3%7.052-0,93%-1,66%3,64%9,45%7,21 Tr US$8,48 Tr US$411,14 Tr US$
0,000413 US$48.4280,48%-3,86%-57,56%-84,88%9,71 Tr US$87,58 N US$412,93 N US$
0,02418 US$4.1550,18%-0,22%-8,09%-53,67%575,29 N US$181,27 N US$24,13 Tr US$
0,6339 US$7.594-0,05%-5,45%-0,46%-25,24%1,01 Tr US$797,58 N US$10,07 Tr US$
0,04388 US$1.180-0,6%-0,13%0,64%-0,36%60,47 N US$487,84 N US$4,4 Tr US$