GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token

Các cặp giao dịch Dog hàng đầu trên TON

Dog trên TON có số lượng giao dịch trong 24 giờ là 4.803 với khối lượng giao dịch là 1,2 Tr US$.

Txns 24h:4.803
Khối lượng 24h:1,2 Tr US$
Nhóm
Giá
fee
Txns 24h
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
Khối lượng 24h
Thanh khoản
FDV
0,00007002 US$0.25%2.0251,78%-17,36%26,55%68,87%215,23 N US$20,02 N US$70,07 N US$
0,6444 US$4900%-1,01%-3,84%-9,04%565,37 N US$2,32 Tr US$64,19 Tr US$
0,0007598 US$0.25%9590%-0,96%8,25%-21,37%273,61 N US$112,29 N US$754,27 N US$
0,009907 US$361-0,68%-0,8%-3,01%4,45%76,19 N US$141,29 N US$944,17 N US$
0,6478 US$0.25%1010%0,47%-5,43%-8,02%20,5 N US$25,32 N US$64,87 Tr US$
0,0003263 US$0.25%110%5,4%10,33%5,69%2,42 N US$31,15 N US$331,58 N US$
0,001209 US$0.25%5740,6%0,32%-1,04%-2,86%11,11 N US$123,01 N US$1,21 Tr US$
0,00004074 US$450%-3,83%-11,46%-17,16%10,02 N US$109,33 N US$813,14 N US$
0,00007168 US$0.25%210%0%-10,8%-14,45%971,39 US$6,19 N US$7,15 N US$
0,01122 US$200%0%-0,49%-1,05%2,65 N US$224,76 N US$1,12 Tr US$
0,00003084 US$0.25%450%0%-5,89%-19,15%4,95 N US$17,23 N US$30,36 N US$
0,001194 US$280%0%-0,24%-4,33%4,16 N US$352,07 N US$1,19 Tr US$
0,055771 US$0.25%90%-4,37%0,15%-0,44%605,43 US$7,82 N US$5,81 N US$
0,000141 US$20%0%0%-1,13%37,47 US$64,35 N US$141,51 N US$
0,001047 US$80%0%0%4,88%1,37 N US$24,71 N US$100,86 N US$
0,00005067 US$0.25%100%0%0%-3,25%800,79 US$11,62 N US$50,6 N US$
0,062523 US$70%0%-1,46%-4,72%284,45 US$41,69 N US$174,66 N US$
0,00009882 US$0.25%30%0%0,75%-1,48%255,65 US$26,97 N US$99,37 N US$
0,00004136 US$0.25%180%-4,07%-8,95%-16,83%2,47 N US$10,26 N US$828,34 N US$
0,6418 US$0.25%330%0%-5,85%-8,96%4,34 N US$17,11 N US$64,18 Tr US$