GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token

Các cặp giao dịch Animal hàng đầu trên TON

Animal trên TON có số lượng giao dịch trong 24 giờ là 7.315 với khối lượng giao dịch là 1,78 Tr US$.

Txns 24h:7.315
Khối lượng 24h:1,78 Tr US$
Nhóm
Giá
fee
Txns 24h
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
Khối lượng 24h
Thanh khoản
FDV
0,6376 US$497-0,19%-0,24%-3,86%-5,95%491,7 N US$2,3 Tr US$63,53 Tr US$
0,00006776 US$0.25%2.088-0,89%-4,92%-12,85%63,26%223,2 N US$19,68 N US$67,67 N US$
0,0007337 US$0.25%9261,16%-5,72%4,02%-19,54%265,4 N US$110,49 N US$730,8 N US$
0,073773 US$2500%0,72%-0,7%-3,93%44,1 N US$798,91 N US$15,55 Tr US$
0,0009151 US$410%-0,01%-6,23%-14,46%8,03 N US$87,93 N US$918,66 N US$
0,01485 US$0.25%4870,22%-0,13%5,77%-12,46%219,5 N US$421,16 N US$14,65 Tr US$
0,3344 US$960%-1,36%-8,27%-9,6%43,17 N US$713,94 N US$3,36 Tr US$
0,002326 US$0.25%1840%3,47%-12,67%-11,05%101,9 N US$134,97 N US$2,32 Tr US$
0,0009093 US$521,16%2,88%-8,42%-11,87%14 N US$76,95 N US$914,46 N US$
0,009874 US$3530%-0,31%-0,88%0,84%72,19 N US$141,56 N US$948,5 N US$
0,001315 US$440%0,24%-4,69%-9,24%13,12 N US$279,33 N US$1,31 Tr US$
0,002343 US$1700%4,2%-12,77%-10,65%81,55 N US$116,26 N US$2,34 Tr US$
0,002106 US$880%0%-3,99%-1,66%14,24 N US$102,91 N US$2,11 Tr US$
0,0003537 US$0.25%140%1,69%19,59%14,56%3,15 N US$32,06 N US$351,97 N US$
0,05255 US$120%0%-8,68%-9,14%434,75 US$12,73 N US$25,58 N US$
0,6364 US$0.25%1010%-0,01%-6,93%-6,54%21,53 N US$25,06 N US$63,73 Tr US$
0,00003063 US$68-3,09%-25,15%-32,95%-37,42%21,86 N US$96,63 N US$635,35 N US$
0,00009771 US$0.25%480%0%-13,76%40,18%3,45 N US$5,34 N US$9,77 N US$
0,00005247 US$0.25%940%7,49%-19,08%35,12%14,1 N US$16,46 N US$467,91 N US$
0,001199 US$0.25%5710%-0,51%-1,22%-3,23%11 N US$122,56 N US$1,2 Tr US$