GeckoTerminal mobile logo
Tìm kiếm mạng, dex hoặc token

Các cặp giao dịch Someones Thing hàng đầu trên TON

Someones Thing trên TON có số lượng giao dịch trong 24 giờ là 3.514 với khối lượng giao dịch là 493,27 N US$.

Txns 24h:3.514
Khối lượng 24h:493,27 N US$
Nhóm
Giá
fee
Txns 24h
5 phút
1 giờ
6 giờ
24h
Khối lượng 24h
Thanh khoản
FDV
0,00008513 US$0.25%1.953-2,36%23,71%74,66%104,77%208,74 N US$21,98 N US$84,24 N US$
0,0008542 US$3270%-0,86%-2,62%-5,93%38,11 N US$111,37 N US$123,5 N US$
0,002557 US$0.25%1514,51%2,1%-7,95%-4,09%78,06 N US$141,7 N US$2,55 Tr US$
0,3548 US$1590%0,75%-2,42%-2,83%34,6 N US$1,41 Tr US$7,02 Tr US$
0,002537 US$1270%1,01%-6,71%-6,18%47 N US$121,31 N US$2,54 Tr US$
0,0002831 US$0.25%350%-8,56%-33,07%-43,67%1,91 N US$6,8 N US$7,65 N US$
0,006949 US$1960%0,85%8,3%2,76%12,5 N US$109,93 N US$693,54 N US$
0,00001551 US$380%0%1,46%-1,8%4,12 N US$32,45 N US$28,8 Tr US$
0,0004484 US$330%0%-1,66%-3,11%1,52 N US$2,57 Tr US$3 Tr US$
7,3762 US$1990%0,29%-0,92%-2,59%27,19 N US$902,83 N US$250,35 Tr US$
0,007316 US$0.25%90%0%-1,35%-5,79%828,51 US$18,34 N US$73,55 N US$
0,004377 US$230%-4,39%-9,81%-19,64%8,78 N US$73,65 N US$437,46 N US$
0,0002846 US$70%1,23%0,12%0,07%392,09 US$170,51 N US$2,27 Tr US$
0,0002271 US$0.25%270%0%1,67%-3,11%2,59 N US$46,98 N US$227,23 N US$
0,3535 US$0.25%770%0,41%-2,69%-2,91%12,47 N US$425,85 N US$7 Tr US$
0,001347 US$120%0%0%1,09%1,88 N US$30,27 N US$134,03 N US$
0,00005067 US$0.25%120%0%0%-8,92%958,94 US$11,62 N US$50,6 N US$
0,356 US$90%0%-0,79%-1,66%1,15 N US$181,96 N US$7 Tr US$
0,9984 US$0.25%60%0%-0,36%-0,24%376,82 US$21,38 N US$728,85 Tr US$
0,0002858 US$40%0%0%0,13%82,93 US$175,75 N US$2,27 Tr US$